Actualité

Final Phase an der rue Merschternach

Vue d'un chantier avec une grande trou au long de la rue

No enger laanger Period mat Stëllstand op der Baustell an der rue Merschternach, ass endlech en Enn a Siicht. No der Entscheedung vum Schäfferot vum 15te September ass geplangt fir dass d’ Awunner hir Autoen nees ab Enn 2016 op der Strooss parke kennen. Domat héiert och de Kaméidi op wat vill Leit wäert erliichteren.